Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023 ​
Lượt xem: 689
Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023

 

 

 

         Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện, Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, phòng Tư pháp, phòng Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu về dự.

9 tháng đầu năm 2023, 34/34 xã, thị trấn trong huyện đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật trong việc thiết lập Cổng/Trang thông tin điện tử; việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Nam Định, Viettel Nam Định thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng mạng internet tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho người dân 30 xã, thị trấn. Triển khai hội nghị tập huấn nhập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của các cơ quan hành chính và xã, thị trấn. Chi cục thuế huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022. Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam Định năm 2023. Xây dựng và duy trì chuyên mục Chuyển đổi số; đăng tải video clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử huyện nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính của cơ quan, nhà nướcTrong 9 tháng năm 2023, có 16 bài, 41 tin phát thanh về chuyển đổi số. 34/34 xã, thị trấn kiện toàn  Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.

Về Xây dựng hạ tầng, nền tảng số, huyện đã xây dựng Trục liên thông văn bản của huyện kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia: Trục liên thông văn bản huyện Hải Hậu hoạt động ổn định, đảm bảo việc liên thông gửi, nhận văn bản điện tử đến 100% các cơ quan trên địa bàn huyện và liên thông đến các sở, ban, ngành của tỉnh. 100% tài khoản sử dụng các phần mềm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước của huyện đã được tích hợp, đồng bộ với hệ thống SSO thông qua tài khoản và mật khẩu của Hệ thống thư điện tử công vụ (mail.namdinh.gov.vn). Trong 9 tháng năm tổ chức 31 cuộc họp trực tuyến với Trung ương, tỉnh và các xã, thị trấn đảm bảo tín hiệu và đường truyền tốt (trong đó trực tuyến 4 cấp có 7 cuộc họp; trực tuyến 3 cấp có 6 cuộc họp; trực tuyến giữa tỉnh với huyện và giữa huyện với xã/thị trấn có 18 cuộc họp). Phòng họp không giấy tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

Về Xây dựng chính quyền số, Cổng thông tin điện tử của huyện, 34 xã, thị trấn đã có Trang thông tin điện tử hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định. Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin, văn bản tài liệu của người dân, doanh nghiệp. Số lượng truy cập Cổng thông tin điện tử huyện 9 tháng năm 2023 là: 1.400.000 lượt. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện được triển khai hiệu quả đến cấp xã đảm bảo chất lượng phục vụ các cuộc họp trực tuyến trên toàn huyện, đặc biệt phục vụ hiệu quả các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến đến các xã, thị trấn. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: 100% các phòng và 34 xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong điều hành, giải quyết công việc. Văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử và được kết nối liên thông qua. Triển khai nhận, gửi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số đã được tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước 2 cấp của đã được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Bộ phận Một cửa của huyện và của 34/34 xã, thị trấn đã được đầu tư đầy đủ những trang thiết bị để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 đến ngày 25/9/2023 là 7.323 hồ sơ/7.362 hồ sơ đạt 99,5%.

 

anh tin bai

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa thực hiện được mà được phân công tại Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 23/5/2023 về hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hải Hậu năm 2023. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hải Hậu năm 2023. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn về Chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn, truyền thông chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tiếp tục truyền thông về chuyển đổi số hướng tới người dân là trung tâm, thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn huyện, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cho người dân về lợi ích khi ứng dụng phần mềm nộp hồ sơ trên môi trường mạng, nhất là giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 và thanh toán phí, lệ phí; triển khai việc tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân nộp và nhận hồ sơ tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tổ chức tập huấn phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân; phối hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí cho tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động. Cán bộ, công chức, viên chức của huyện, xã, thị trấn thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin trong giải quyết công việc qua hệ thống thư điện tử công vụ. Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai hoạt động chuyển đổi số, triển khai hệ thống truyền thanh thông minh trong xây dựng xóm thông minh, xã thông minh phục vụ yêu cầu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời rà soát các trang thiết bị tại bộ phận một cửa của huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp để bổ sung mua mới và nâng cấp máy scan, máy vi tính, các thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao tiến độ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4. Thực hiện việc cấp mới, cấp đổi, thay đổi thông tin, thu hồi, phục hồi mật khẩu Chứng thư số chuyên dùng Chính phủ. Đảm bảo công tác cấp, thu hồi, thay đổi thông tin chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành công việc trên địa bàn huyện. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT và Bưu điện huyện tiếp tục triển khai các nền tảng số để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Portmart.vn./.

                                                                                                                                                                                                                                                                      VH - TTTTimage advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải An
Địa chỉ : UBND xã Hải An - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaian.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang